Политика за защита на личните данни - GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ на Електронен Магазин malmuk.com, съобразена с GDPR от Регламент EU 2016/679, актуална и влизаща в сила от 25.05.2018

Приканваме всички наши потребители и клиенти да се запознаят внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни и в случай че имат въпроси, да се свържат с нас през страницата ни за контакти. 

Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ използвате онлайн магазина. Фактът с използването на нашия онлайн магазин ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни .

Политиката за защита на личните данни е неразделна част от Условията за ползване на онлайн магазина. Използването на предлаганите от онлайн магазина услуги е възможно само след като приемете и се съгласите с настоящите условия. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25.05.2018 г.

Чл.1: ЛИЦА /КЛИЕНТИ/, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ:

Във връзка с предоставяните Услуги "МАЛ-МУК ХОУМ АД" чрез онлайн магазина обработва информация относно следните Субекти на данни:

1а: лица, ползватели на Сайта с регистрация, като регистриран Клиент;

1б: лица, ползватели на Сайта без регистрация;

1в: лица, ползватели на Сайта чрез "Бърза поръчка"

1г: лица, ползватели на Сайта чрез "Бърза поръчка"

1д: лица, ползватели на Сайта чрез "Купи на лизинг"

1е: лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане по телефона и техните приложения), рекламации, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към МАЛ-МУК ХОУМ АД

Чл.2. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ:

2а: Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез онлайн магазина. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно са обозначени задължителните или доброволни полета за предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

2б: Регистрация / създаване на акаунт. За създаването на собствен акаунт в онлайн магазина е необходимо да посочите: име и фамилия, телефон за контакт, имейл адрес, адрес и парола. Допълнителна информация, която се съхранява при съгласяване с условията са IP адрес, дата и час.

2в: Данни, съхранявани във Вашия акаунт.

Последни поръчки – включва информация за всички поръчки от създаването на акаунта, вкл. № на поръчка, дата на поръчката, поръчани продукти, цени и обща сума на поръчката, състояние (статус) на поръчката.

Информация за плащане – включва имена, телефон, адрес и метод на плащане.

Информация за фактуриране - включва име на фирма, БУЛСТАТ, име на МОЛ, адрес по регистрация на фирмата.

Информация за доставка – включва имена на получателя (може да е лице, различно ползвателя на акаунта), телефон, адрес и метод на доставка.

2г: Специални категории/чувствителни данни. Услугите на „МАЛ-МУК ХОУМ" АД и предоставените в Сайта функционалности НЕ СА предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта (включително чрез контактната форма на Сайта), чрез електронна поща или по телефона или мобилно приложение към „МАЛ-МУК ХОУМ" АД под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни като:

- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

- Фирма „МАЛ-МУК ХОУМ"АД под никакъв предлог не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), както и лични данни на деца.

Чл.3: Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

"МАЛ-МУК ХОУМ" АД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

3а: Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на онлайн магазина за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Поръчай като гост“ и "Бърза поръчка"

3б: Информация за плащане. Тази секция се отнася за необходимата ни за обработка на поръчките Ви информация за плащане, включително имена, телефон, адрес, метод на плащане. Секция „Адрес за Плащане“ и "Адрес за доставка" Ви дава възможност да преглеждате и в случай на нужда да коригирате предоставените от Вас лични данни, които ще се използват за обработване на Вашата поръчка.

3в: Информация за доставка. Тази секция се отнася за необходимата ни за обработване на поръчките Ви информация, включително имена на получателя (може да е лице, различно ползвателя на акаунта), телефон, адрес, метод на доставка. Секция „Метод на Доставка“ Ви дава възможност да преглеждате и в случай на нужда да коригирате предоставените от Вас данни, които ще се използват за обработване на Вашата поръчка

3г: Специални инструкции. Тази секция се отнася за допълнителни инструкции относно Ваша поръчка. В полето се попълва свободен текст без да е необходимо попълване на Ваши данни. 

Чл.4: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:

Фирма „МАЛ-МУК ХОУМ” АД по никакъв повод не предоставя на трети страни събрани от самата нея лични данни на свои клиенти или потребители на онлайн магазина, с изключение на овластените държавни органи да изискват и проверяват такава информация.

Чл.5: СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

5а: Съхраняване на Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката чрез опцията „Поръчай като гост“ в срок до 5 години. МАЛ-МУК ХОУМ АД се задължава да анонимизира тоест да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност.

Поръчките в платформата ще се анонимизират, без да се изтриват!

При изтичането на законоустановения срок същите се анонимизират (заменят) безвъзвратно с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ . Запазват се само полетата с държавата, област, град и пощенски код за клиентите и направените поръчки но те по никакъв начин не идентифицират никое конкретно лице!

Пример: 

Поръчка No 0000 с получател "име и фамилия", email: ******.com до адрес гр. **** , ул.****** №**, ПК: 1000 ; IP адрес: **.***.****.**  ще се анонимизира до вида:

Поръчка No: 0000 с получател GDPR-24-05-2018 , email: GDPR-24-05-2018 до адрес гр. **** , ул. GDPR-24-05-2018 , ПК: 1000 ; IP адрес: 0.0.0.0

Личните данни се заличават безвъзвратно но всичката останала информация по направените поръчки се запазва:

дата на поръчка, сума на поръчка, точно кои артикули са били поръчани!

5б: Регистрационни данни като име, фамилия, имейл адрес и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията като дата, час, IP адрес в срок до 3 години

5в: Поръчките се съхраняват за период от 5 години от датата на изпращане. При изтриване/закриване на профил преди този срок се изтрива цялото съдържание във връзка с тях с изключение на номер на поръчка и лога,удостоверяващ изпращането.

5г: В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

5д: анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност

Чл.6: ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ И ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6а: Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

  6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

  6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.

  6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

  6.5. Закриване на акаунт. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване. След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона данните се съхраняват за период до 3 години.

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът единствено да се свърже с нас чрез формулярите ни за контакт или профила си в онлайн магазина и да ни информира за своето конкретно искане.

 Фирма „МАЛ-МУК ХОУМ" АД има право да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, по свое решение или когато обстоятелствата го налагат.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни - като изпратите Вашето искане на e-mail: malmuk@malmuk.com

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Линк към комисията за лични данни: https://www.cpdp.bg/