ФИРМА МАЛ МУК ХОУМ АД В ПАРТНЬОРСТВО С МАЛ МУК 4ООД И ИДЕААЛ СТРОЙ ООД ЗАПОЧВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ

ФИРМА  МАЛ МУК ХОУМ АД В ПАРТНЬОРСТВО С МАЛ МУК 4ООД И

ИДЕАЛ СТРОЙ ООД ЗАПОЧВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

 

 

        На 13.01.2020г. "МАЛ-МУК ХОУМ" АД стартира своя проект BG05M9OP001-1.057-0024„Подобряване на качеството на работните места чрез придобиване на професионални и езикови умения на служителите в Мал Мук Хоум АД, Мал Мук 4 ООД и Идеал Строй ООД“

 

Общата стойност на проекта е 162 500,00 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 97 500,00 лв., от които 82 875лв. европейско и 14 625 лв. национално съфинансиране и финансиране от страна на бенефициента и партньорите – 18 200 лв.

 

Срокът на изпълнението на проекта е 15 месеца

 

Основната целна проекта е "Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на професионално обучение в областта на електронната търговия, както и осигуряване на езиков курс". Проектното предложение е насочено към формиране и усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на работещите в "МАЛ-МУК ХОУМ" АД , "МАЛ МУК 4" ООД и "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД"

 

 

За постигането на поставената основна цел на проектното предложение ще бъдат обучени 65 служители, заети във фирмата – бенефициент и нейните партньори, които ще преминат професионално обучение в специалност "Електронна търговия" (с код 4820401) и обучение по ключова компетентност 2 - "Общуване на чужди езици" - гръцки език .

Дейностите ще спомогнат за професионално развитие и кариерно израстване на 65 заети лица, ще осигури възможност за трайна заетост, както и ще утвърди конкурентоспособността на обучените на пазара на труда.