ФИРМА МАЛ-МУК ХОУМ АД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

ФИРМА  МАЛ-МУК ХОУМ АД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

 На 20.02.2018 г. “Мал-Мук Хоум“ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0371-C01  и стартира своя проект "Обучение на заетите лица в МАЛ-МУК ХОУМ АД и в МАЛ МУК 4 ООД" по схемата BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 94 050,00 лв.,  от които 79 942,50  лв. европейско и 14 107,50 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнението на проекта е 14 месеца.

Основната цел, която предстои да се реализира е "Да се повиши професионалната квалификация и уменията за общуване на чужд език на работещите като продавач-консултанти служители в "МАЛ-МУК ХОУМ" АД и "МАЛ МУК 4" ООД".

Основните дейности, които ще се реализира в рамките на проекта:

 Провеждане на професионално обучение на заетите лица в МАЛ-МУК ХОУМ АД и МАЛ МУК 4 ООД - общо 45 броя служители.

 Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" в МАЛ-МУК ХОУМ АД и МАЛ МУК 4 ООД – общо 45 броя служители